بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت ویتانا می رساند

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت ویتانا می رساند که افراد حقیقی می توانند سود سهام سال مالی منتهی به 30/09/1399 را تا تاریخ 30/08/1400 با در دست داشتن کارت ملی با مراجعه به کلیه شعب بانک اقتصاد نوین دریافت نمایند.